About us

Vietnamese

Về Sở Cứu Hỏa Đô Thành (MFB)

Sở Cứu Hỏa Đô Thành (Metropolitan Fire Brigade – MFB) cung cấp đáp ứng khẩn cấp cho trên 2 triệu người sống trong đô thành Melbourne. Khu vực mà MFB phục vụ được chia thành bốn vùng (trung tâm, miền nam, miền bắc và miền tây) và mỗi vùng chịu trách nhiệm quản lý một số lượng các trạm cứu hỏa. Có 47 trạm cứu hỏa do MFB quản lý.

MFB tuyển dụng trên 1700 nhân viên cứu hỏa, cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm:

 • dập các loại hỏa hoạn
 • tìm kiếm và giải cứu trong khu vực đô thành
 • giải cứu ở góc cao
 • giải cứu tai nạn đường bộ
 • đáp ứng y khoa khẩn cấp (emergency medical response – EMR)
 • các cấp cứu trên thủy ở Vịnh Port Phillip và hệ thống sông đô thành
 • các tai nạn công nghiệp và các sự cố bảo quản và xử lý các chất nguy hiểm
 • hỗ trợ các cơ quan tác chiến khác trong các trường hợp khẩn cấp
 • các cấp cứu hóa chất, sinh học và phóng xạ
 • giáo dục và thông tin cho cộng đồng về ngăn ngừa hỏa hoạn và an toàn về cháy

Làm gì trong trường hợp khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, Quay số 000 và yêu cầu cứu hỏa, cảnh sát hoặc cứu thương.

Khi nhân viên tổng đài trả lời, xin hãy cho họ biết các thông tin thiết yếu sau:

 • loại dịch vụ khẩn cấp
 • số nhà của quý vị
 • tên phố và phố ngang qua gần nhất
 • vùng ngoại ô
 • tiểu bang
 • tham chiếu Melways (nếu biết)

Một khi đã ở bên ngoài cơ ngơi đang bị cháy, không bao giờ lại trở vào bên trong – chờ đội cứu hỏa tại một điểm gặp nhau an toàn.

Làm thế nào để liên lạc MFB về các thắc mắc chung

Mọi thắc mắc chung, xin liên lạc Dịch vụ Biên dịch và Thông ngôn (Translating and Interpreting Services – TIS) ở số 13 14 50, nêu ngôn ngữ mà quý vị nói. TIS sẽ nối quý vị với một thông ngôn viên, khi đã có thông ngôn viên trên đường dây, hãy yêu cầu được nối với MFB ở số (03) 9662 2311.

Giáo dục cho Cộng đồng

Bộ phận Giáo dục Cộng đồng của MFB làm việc chặt chẽ với các cộng đồng khác nhau của Bang Victoria để xây dựng các chương trình giáo dục về an toàn về lửa và ngăn ngừa hỏa hoạn. Các chương trình này được thiết kế riêng, đặc biệt, nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các nhóm khác nhau. Bộ phận Giáo dục Cộng đồng đã xây dựng nhiều tư liệu giáo dục bằng các ngôn ngữ không phải là Anh Ngữ, cũng như đã đào tạo những người trợ giúp cộng đồng nói được hai ngôn ngữ để giúp cho việc truyền tải thông tin an toàn về lửa.

Để biết thêm thông tin về các chương trình Giáo dục của MFB cho Cộng đồng, xin gọi số: (03) 9665 4464.

Chương trình Liên lạc Đa Văn hóa

MFB đã bổ nhiệm một Nhân viên Liên lạc Đa Văn hóa (Multicultural Liaison Officer - MLO) ở mỗi vùng trong số bốn vùng. Vai trò của Nhân viên Liên lạc Đa Văn hóa là liên lạc với các cộng đồng mới và các cộng đồng mới nổi lên và liên kết họ với các dịch vụ và chương trình của MFB. Các Nhân viên Liên lạc Đa Văn hóa đóng một vai trò thiết yếu trong việc xác định các nguy cơ hỏa hoạn trong các cộng đồng đa văn hóa và giúp MFB đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về an toàn cộng đồng của các cộng đồng mới và các cộng đồng mới nổi lên cũng như các cộng đồng đã hình thành lâu năm. Có thể liên lạc các Nhân viên Liên lạc Đa Văn hóa ở các số sau:

Vùng miền Nam: (03) 9665 9710
Vùng Trung tâm: (03) 9665 9746
Vùng miền Tây: (03) 9665 4358
Vùng miền Bắc: (03) 9665 4479

Bộ phận Phát triển Đa dạng

MFB tận tụy vì sự đa dạng và đã thành lập một bộ phận chú trọng đến các vấn đề thổ dân, đa văn hóa, khuyết tật và giới tính.

Bộ phận Phát triển Đa dạng chịu trách nhiệm về lĩnh vực chính sách, nghiên cứu, chiến lược và làm việc trong mối quan hệ đối tác với chính phủ và cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, xin hãy liên lạc những vị trí sau thuộc Bộ phận Phát triển Đa dạng

Quản lý (Manager)
(03) 9665 4436

Điều phối viên Đa Văn hóa Sự vụ (Multicultural Affairs Coordinator)
(03) 9665 4612

Điều phối viên về Tiếp cận cho Người có Khuyết tật (Disability Access Coordinator)
(03) 9665 4448

Nhân viên về Liên lạc Thổ dân (Aboriginal Liaison Officer)
(03) 9665 9716

hoặc email tới diversity@mfb.vic.gov.au

Back to top
Facts and Features
Safety Tip

The Australasian Fire and Emergency Services Authority Council (AFAC) recommends monthly testing of smoke alarms to ensure they are working correctly.

readAllSafetyTips
Its True

Only working Smoke Alarms save lives.

smokeAlarms
Dial 000 for emergency